top of page

2013-14 Donors

RCEF has received generous contributions from the following groups and individuals. We thank them for making our dreams of a better future for rural Chinese children possible.

 

Grants
 • Rockefeller Philanthropy Advisors

 

 

Silver Sponsors ($1,000 to $4,999)
 • Jialu Xu

 • Matilda Young

 • Yang & Wang Family Foundation

 • Yifeng Yang

 

 

Bronze Sponsors ($100 to $999)
 • Anna Wong

 • Bernhard Reifeld

 • Bob Chang

 • Bruce Yen

 • Chi Cheng

 • David Fong

 • Horace Greeley High School's Kits4Kids Club

 • Jeffrey Ai

 • Jialu Xu

 • Kathryn Chapman Nyaho

 • Lee K. Cheng

 • Ruth O'Connor

 • Scott Lehman

 • Shaun Kong

 • St. Josephy Academy

 • Tang Heng

 • Tea Leaf Media, LLC

 • Thalia Cohen

 • Tianxi Wang

 • Xiao Li

 • Yujing Zheng

​​

Supporting Sponsors ($10 to $99)
 • Anonymous

 • Chen Wu

 • Haijing Wang

 • In Honor of Clara Davis

 • Jeff Wang

 • John Gordon

 • Krsnamoortee Sunassee

 • Lian Lian

 • Owen Gibbins

 • Rachel Antony-Levine

 • Yongcai Liu

 • Yu Shen

 • Yuanyuan Liu

General

information and

feedback

info@ruralchina.org

Donations

donations@ruralchina.org

Mailing address

Rural China Education

Foundation
P.O. Box 224
New York, NY 10276

bottom of page