2006 Donors

RCEF has received generous contributions from the following groups and individuals. We thank them for making our dreams of a better future for rural Chinese children possible.

 

 

Grants

 

Silver Sponsors ($1,000 to $4,999)
 • Financial Security Assurance

 • Wu-Teh Hsiang

 • Shirley and Henry Hung

 • Kaihui Zhao

 

Bronze Sponsors ($100 to $999)
 • Caltech Chinese Students and Scholars Association

 • Capital Group Companies Charitable Foundation (in honor of Li Li)

 • Sheau-wei Chen

 • Chinese Students and Scholars Association, Syracuse University

 • Coleman Research Group, Inc.

 • Friends of Jeff and Jennifer (McQuade) Shankman

 • Fonny

 • Jiansong Gao and Yingyan Xu

 • Lan Hu

 • Yanping Huang

 • Yikong Keung

 • Zili Liu

 • Kunlun Ouyang

 • Min Tao

 • University of Calgary CSSA

 • Xiangyun Wang

 • Liping Yan

 • Shifang Zhang

 • James Zhu

​​

Supporting Sponsors ($10 to $99)
 • Yuchuan Chen

 • Diane Geng

 • Vicki Hagel

 • HY-East Automotive Supply Inc.

 • Robert Jennings

 • Rich Kirchner

 • Wei Ji Ma

 • Andrew Pearce

 • Chuang Ren and Jennifer Xu

 • Min Tao, Fuling Yang and Hsin-ying Chiu

 • Laura Vossen

 • Jason Wen

 • Tony Young

 

General

information and

feedback

info@ruralchina.org

Donations

donations@ruralchina.org

Mailing address

Rural China Education

Foundation
P.O. Box 224
New York, NY 10276